Csíki-Tehetségpont

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola - Tehetségpont

1118 Budapest, Csíkihegyek u. 13-15.

TP 151 001 263

 

Alapítás dátuma: 2013. november 6.

 

Tehetségterületek:

interperszonális, intraperszonális, logikai-matematikai, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális, zenei

Tevékenységi kör:

tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés, gazdagítás, differenciálás, tehetségtanácsadás

Célcsoport:

általános iskolás korúak (6/7 - 14/15 év)

 

Tehetségpont

 

1. Szakmai tevékenység megalapozása

 

A Tehetségpontunk alapfeladatául tűzte ki a tehetségek azonosítását, gondozását, a pályaorientációjuk segítését, a lehetőségek személyre szabott megmutatásával.

Iskolánk közel 20 éves működése alatt folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a tehetséges tanulók kiszűrésére, a tehetségek gondozására és fejlesztésére.

Mindezeket a helyi pedagógiai programunkban is megjelölt területeken keresztül valósítottuk meg eddig:

 • A tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörökön túl táblajátékokkal, pl. sakk, illetve go szakkörben fejlesztjük tanulóink kreativitását, logikai készségét, képességeit.
 • Tini szakkörünk a 7-8. évfolyamosok önismeretét, konfliktuskezelési stratégiáit fejleszti.
 • Felkészítjük tanulóinkat a különböző szintű megmérettetésekre (iskolai, kerületi, fővárosi szintű versenyek, pályázatok, felvételik).
 • Az iskolában a pedagógusok által egyedileg kialakított egyéni verseny, felzárkóztató rendszer, valamint egyéb országos feladatmegoldó versenyek programja hatékonyan segítik az önálló ismeretszerzésre való nevelést.
 • Kisiskolás kortól a tanórákba illesztve magas szinten folyik a mozgáskultúra fejlesztése (néptánc majd szalontánc).
 • Minden tanulónk számára biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. Tömegsport: intézményünkben minden tanuló részt vehet a tömegsport foglalkozásokon, így a testnevelés órákkal együtt biztosítjuk a tanulók mindennapi testedzését, valamint felkészítésüket a különféle sportágakban megrendezett iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
 • 1-4. évfolyamig heti 2 óra szabadtéri mozgásos játék, képességfejlesztő foglalkozás igény szerint biztosított.
 • 1-8. évfolyamig heti 2 órában a délutáni időkeretben az Újbuda FC szervezésében labdarúgás vagy kézilabda foglalkozás választható.
 • 5-8. évfolyamon a délutáni időkeretben sportszakkörök választhatók (tollaslabda, asztalitenisz, cselgáncs, RG stb.).
 • Minden évfolyamon folyik zenei előképzés és hangszeres képzés (Weiner Leó zeneiskola).
 • Kiemelt területünk a logikai gondolkodás fejlesztése, melyhez az évek óta bevezetett (eddig szakköri jelleggel működő) sakk és go oktatás.

 

2. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

 

Az intézményi Tehetségpontunk működését az Újbudai Tehetségsegítő Tanáccsal együttműködve kívánjuk létrehozni.

A tantestületen kívül olyan szakembereket kívánunk összegyűjteni aktív együttműködő partnerként, akik tudásukkal, tapasztalataikkal és lehetőségeikkel erősíthetik az iskolánk tehetséggondozó munkájának szakmai és módszertani tevékenységét.

A tehetséggondozóés fejlesztő programjainkban a következő szakmai szervezetekkel kívánunk együttműködni:

Paletta Kilátó Műhely (képzőművészet)

Szentpéteri Alkotóműhely (iparművészet-ötvös)

UFC

Magyar Cselgáncs Szövetség

Weiner Leó Zeneiskola

 

Részt vettünk az Újbudai Pedagógiai Intézet–Tehetségpont Tehetség Szárnyain projektjében, melynek keretében több kollégánk elvégezte a tehetségazonosítás felkészítő képzését, majd közreműködtek az ezt kövező tehetségazonosításban. Nevelőtestületünk szakmai képzettsége magas színvonalú, folyamatos továbbképzésekben részesülnek az oktatás és a nevelés valamennyi területén, melyek közül kiemelten fontos a tehetséggondozás.

 

Pedagógusaink a következő Újbudai Pedagógiai Intézet–Tehetségpont által szervezett tehetséggondozással összefüggő szakmai rendezvényeken és előadásokon vettek részt:

 • A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban: F. J. Mönks
 • Értékek és tehetség: Dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Bölcsek Tanácsának tagja
 • Természetes fejlődési krízisek és a tehetség: Dr. Gyarmathy Éva – tudományos munkatárs – MTA
 • A Tehetségpont működtetésében rejlő lehetőségek: dr. Herskovits Mária, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
 • A tehetséggondozás gyakorlata – módszerek, eljárások bemutatása: Duró Zsuzsanna közoktatási szakértő
 • A pedagógusszerep változásai a korszerű tehetséggondozásban: Dr. Balogh László egyetemi docens
 • Pedagógusok mentori szerepben: Pecsenya Éva egyetemi oktató, szakértő
 • Egész napos tehetséggondozás: Bajor Péter elnök Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
 • Anyanyelvi tehetséggondozás az alsó tagozaton: Fülöp Mária tanító, tankönyvszerző
 • Erősségek és gyenge pontok a hazai tehetséggondozásban: Dr. Balogh László egyetemi tanár
 • Szülők és a család szerepe a tehetségek támogatásában: Dr. Váradi Ágnes pszichológus

 

3. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

 

A Csíki Tehetségpont-tal egy komplex tehetséggondozó műhelyt kívánunk létrehozni intézményünkben (gondolkodás-sport-művészetek).

A komplexitást a különféle tehetségterületek színessége biztosítja. A sokszínűség mellett három kiemelt területet jelölnénk meg: a logikai gondolkodás fejlesztése a sakk oktatásán keresztül (már alapjaiban több intelligencia területre ható tevékenység) és a különféle sportágakban jeleskedő kiemelkedő teljesítményű tehetségek kísérése. A harmadik terület a művészeti tevékenységeken keresztül megjelenő tehetségfejlesztés (zene, tánc, képzőművészeti tevékenységek).

 

Nem elhanyagolható emellett, hogy különféle tehetséget kibontakoztató és gondozó foglalkozásokra járó tanulóink személyiségfejlesztésére, és a kiemelkedő tehetséggel esetlegesen együtt járó önismereti problémák enyhítésére is igyekszünk (szakembereink segítségével) fókuszálni.

Fontosnak tartjuk, hogy azokat az Intézményünkben tanuló SNI tanulókat is bevonjuk a programba, akik a gyengébb tanulási teljesítményüket így kompenzálhatják egy-egy jól működő területen.

 

Céljaink:

 

 • Minden gyermeknél megtalálni azt az iskolai foglalkoztatási formát, amiben ki tud emelkedni.
 • Lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy az élet más területein is kipróbálhassák képességeiket, ne csak a tanórán.
 • Új ismereteket szerezzenek önmagukról, az őket körülvevő világról.
 • Megtalálni, kiszűrni a tehetséges gyermekeket, akik lehetőséget kapnak a további fejlődésre. Ennek érdekében kapcsolattartás az ÚPI által működtetett tehetségponttal.

 

Feladataink:

 

 • Tehetségfelismerő módszerek, technikák, formák, eszközök folyamatosan megújuló megismerése (pl.: kapcsolat az MTA Pszichológiai Intézete által működtetett Tehetséggondozó Társasággal).
 • Helyi tehetségazonosítás (Difer, tanulási motivációs kérdőív, tanulási stílusés stratégiavizsgáló eljárások, kreativitás vizsgálatok, Gardner intelligencia típusok meghatározása).
 • Zenei és képzőművészeti tehetségek felismerése (zenetanárok, iskola művésztanárai).
 • A tehetséges tanulók eredményeinek, sikereinek folyamatos és rendszeres értékelése iskolai évfolyam, „suligyűlés”, ünnepélyek keretében.
 • A sportban jeleskedő tanulóinknak „Az Év tanulója és az Év sportolója” címek kiosztása a tanévzáró ünnepélyen.
 • Iskolai szinten, felmenő rendszerben, a 2014-15-ös tanévtől kívánjuk bevezetni a sakk oktatását.

 

Tanórai tehetséggondozás:

 

Az osztálylétszámnak megfelelő tehetséges tanulóknak emeltszintű, speciális képzést biztosítunk magasabb órakeretben idegen nyelv, testnevelés, informatika tantárgyakból.

A tanórai tehetséggondozás lehetőségei közül a szaktanár az adott körülmények figyelembevételével a pedagógia módszereinek megfelelően különböző formákat választhat: differenciált munka, kiselőadás, kutatómunka, feladatgyűjtés, tantárgytörténet stb.

Egyes tantárgyakból nívószintes csoportbontásban oktatunk (matematika, idegen nyelv).

 

Egyéb, választható, nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások:

 

 • Néptánchoz és népi hagyományokhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek;
 • Önismereti foglalkozások a továbbtanulás szilárdabb megalapozására;
 • Különböző szintű tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés;
 • Gyűjtő, kutató és tudományos munka iskolai könyvtárhasználattal;
 • Számítógép és Internet használata öntevékeny módon;
 • Részvétel a „Bölcs Bagoly” helyi tehetségkutató és képességfejlesztő rendszerben;
 • Pályázatokon való aktív részvétel;
 • Szereplési lehetőség érdeklődés és tehetségnek megfelelően egyénileg és csoportosan színjátszó és néptánc találkozókon, kulturális és sportbemutatókon, ünnepélyeken;
 • Tanulóink irányítása az UPI által szervezett tehetséggondozó foglalkozásokra.

 

4. Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

 

A megfelelő szakmai háttér biztosítása érdekében a következő szakemberek bevonását tervezzük a meglévő, jól működő kapcsolatnak köszönhetően:

 

Szénási Istvánné szaktanácsadó, a Magyar Tehetséggondozó Társaság titkára

Herskovits Mária pszichológus  UPI

Heimann Ilona

Brozsek Andrea

Balogh László

Bajor Péter

Gazdáné Boda Emőke mentor

Verőné dr. Jámbor Noémi mentor UPI

Herr Nikoletta pszichopedagógus, közoktatási szakértó, pszichodráma vezető, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar óraadó tanára, Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola intézményvezető helyettes

 

5. Eredményesség és hatékonyság

 

Indikátorként kezeljük a meghirdetett programokon résztvevők számát, a versenyeken való részvételt, a külső programokon való transzparenciát, a továbbtanulási mutatókat.

Minden megszervezett program után elégedettségi kérdőívvel (szülők, tanulók részére összeállítva) szeretnénk lemérni azt, hogy a nyújtott szolgáltatás a megfelelő szükségletek mentén jött létre.

Az eredmények tükrében kívánjuk elkészíteni a cselekvési tervünket a hatékonyság növelése érdekében.

 

6. Munkastílus

 

A szabadidős forma alapvetően az önkéntes részvételre épül. Az önként vállalt tevékenységek aktív részvételt, hatékonyságot eredményeznek.

Mindezek feltétele az oldott légkör, melynek biztosítása a megvalósításban részt vevő szakemberek és kollégák feladata. A külső partnereink erősen elkötelezettek a tevékenység mellett.

Iskolai tehetségpontunk működése hiteles emberi és szakmai együttműködésen, illetve személyes kapcsolatokon keresztül történik.

Folyamatosan igyekszünk bevonni a szülőket is a működésünkbe, illetve naprakészen tájékoztatjuk őket a programokról, illetve azok eredményességéről.

A civil jelleg fenntartását nagymértékben segíti, és biztosítja az Újbudai Tehetségsegítő Tanácsés Akkreditált Kiváló Tehetségponttal való szoros együttműködésünk.

 

7. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás:

 

Iskolánk több éve működtet egy alapítványt, mely szervesen illeszkedik a Tehetségpont működéséhez. Az intézményünk és az alapítvány közösen kívánja anyagilag fenntartani a Tehetségpontot.

 

Az iskola vezetése, a kollégák fogékonyak a pályázati lehetőségek feltárására, így szándékunkban áll a témában meghirdetett központi és Uniós pályázati lehetőségeket kihasználni.

 

Emellett nagymértékben számítunk működtetőnk Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet és a Tehetségsegítő Tanács pályázati lehetőségeire, az együttműködésükre az anyagi fenntartás céljából.

 

Tehetségpontot megalakító szervezetek és magánszemélyek:

 

Bruckner László intézményvezető, Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola

Herr Nikoletta intézményvezető helyettes, Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola

Páva Tibor testnevelő tanár, Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola

Bán Zsuzsanna, Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola (sakk)

Borosnyay Klára ötvösművész

Szirányi István grafikusművész

Köllner Ödön sakk szakedző (szülő; Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola)

Tölgyesi Renátó gó mester

Hadfi Dániel cselgáncs edző Európa-bajnok, Világkupa győztes, Olimpikon

Mátyás Gergely karate 3. danos mester

Mochlár Emese RG szakedző

Olajos Andrea RG szakedző

Papp Vivienn Tornádó Rock and Roll edző

Herman Bertold Táncoktató

Suth Balázs labdarúgó edző

Suskó Ferenc labdarúgó edző

Horváth Péter UFC kézilabda szakedző

Firnitz Andrea UFC kézilabda szakedző

Héráné Kiss Andrea zenetanár

 

Csíki-Tehetségpont>>